Zwroty i reklamacje

I. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO

 • Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 2. Warunkiem koniecznym aby firma Michał Szczepaniak taniezamki.pl rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu od firmy Michał Szczepaniak taniezamki.pl i opisem reklamacji.

 3. Reklamację tj. reklamowany produkt lub produkty, dowód zakupu oraz opis reklamacji należy odesłać na adres: ul. Wilcza 60, 00-679 Warszawa lub złożyć w sklepie.

 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta frima Michał Szczepaniak taniezamki.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt lub produkty na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 5. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnościa zawodową lub gospodarczą (klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierzez przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność firmy Michał Szczepaniak taniezamki.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty  jaką Klient zapłacił firmie Michał Szczepaniak taniezamki.pl za nabycie danego produktu.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

 7. Reklamacja nie zostanie uwzględniona w przypadku wad wynikających z uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania bądź montażu, a także transportu produktu lub produktów do klienta przez zewnętrzą firmę świadczącą usługi.

 8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mix-max.pl lub pisemnie na adres Michał Szczepaniak taniezamki.pl ul. Wilcza 60, 00-679 Warszawa.

 10. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 11. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 12. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


II.  ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. Frima Michał Szczepaniak taniezamki.pl dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

         a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi  podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przezd jego realizacją,

         b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia które zostało dostarczone za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej,

        c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia które zostało odebrane w Sklepie i było uprzednio opłacone z góry,

        d) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego propduktu lub jego wymiany na nowy.

2. Firma Michał Szczepaniak taniezamki.pl dokona zwrotu pieniędzy na:

        a) rachunek bankowy klienta ( w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą) jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej,

3. W najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie frima Michał Szczepaniak taniezamki.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania firmie Michał Szczepaniak taniezamki.pl numeru rachunku bankowego klienta, Klient nie prześle firmie Michał Szczepaniak taniezamki.pl takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Firma Michał Szczepaniak taniezamki.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie jeżeli są one wynikiem podania przez klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

4. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub rozpatrzenie reklamacji nastąpią w Sklepie, a zamówienie:

       a) zostało opłacone przy odbiorze - zwrot należności nastąpi w sklepie,

       b) zostało opłacone z góry - zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie ust 2 i 3.

5. W przypadku gdy klient dokonał płatności za zamówienie z nie należącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi na rzezcz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz firmy Michał Szczepaniak taniezamki.pl zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie ust 2 i 3.


III. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane: a) kontaktując się z firmą Michał Szczepaniak taniezamki.pl pod adresem email: kontakt@mix-max.pl, b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie sklepu internetowego taniezamki.pl

 2. Klient będący osobą fizyczną dokonując zakupów w sklepie internetowym taniezamki.pl w zakresie niezwiązanym z jego działanością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu) stosownie do  ustawy z dnia 24 czerwca 2014r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkty niebezpieczne.

 3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust.2 powyżej wymaga oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W takim wypadku klient zobowiązany jest do zwrotu firmie Michał Szczepaniak taniezamki.pl produktu w stanie nie pogorszonym zgodnie z postanowieniami ust.4 niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Firma Michał Szczepaniak taniezamki.pl zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta cenę produktu.

 4. Klient który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub w części w Sklepie lub przesyłając go na adres ul. Wilcza 60, 00-679 Warszawa.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku gdy klient uiścił firmie Michał Szczepaniak taniezamki.pl przedpłatę, zwrot nastąpi stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa. W przypadku gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrelizowany na ten rachunek bankowy w złotych polskich. Koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę ponosi Klient.

 6. Firma Michał Szczepaniak taniezamki.pl nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. W szczególności dotyczy to Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie.

 

[profiler]
Memory usage: real: 11534336, emalloc: 11220040
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem