Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego TanieZamki.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

Regulamin Sklepu Internetowego TanieZamki.pl

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje.

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych.

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych.

 5. Warunki zawierania umów sprzedaży.

 6. Sposoby płatności.

 7. Koszt, termin i sposoby dostawy.

 8. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych.

 9. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 10. Prawo odstąpienia od umowy.

 11. Pliki "cookies".

 12. Postanowienia końcowe.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem TanieZamki.pl prowadzony jest przez Michał Szczepaniak taniezamki.pl  
    z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 60, 00-679 Warszawa, NIP: 5262613031, REGON: 367075835;

 2. Sklep Internetowy TanieZamki.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy TanieZamki.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego TanieZamki.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 6. Sklep internetowy TanieZamki.pl prowadzi sprzedaż detaliczną, ZABEZPIECZEŃ (zamki, wkładki, zasuwy, kłódki, klamki, blokady okienne, blokady rowerowe) za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 7. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe (RZECZY BEZ WAD), wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 24 czerwca 2014 r. . Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


II. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej TanieZamki.pl umożliwiający utworzenie Konta.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej TanieZamki.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

 4. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

 8. SKLEP INTERNETOWY- Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem TanieZamki.pl.

 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Michał Szczepaniak taniezamki.pl z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 60, 00-679 Warszawa, NIP: 5262613031, REGON: 367075835, odbiór osobisty towaru pod adresem ul. Wilcza 60, 00-679 Warszawa;

 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 11. INSTRUKCJA – opis dostępny na stronie producenta produktu, lub dołączony do produktu za pomocą którego Klient przeprowadza prawidłowy montaż.

 12. MONTAŻ - instrukcja zamontowania produktu, dostępna na stronie producenta produktu, zgodnie z którą należy dokonać montażu.

 13. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 2. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,

 3. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

 4. korzystanie z Usługi Newsletter.

 5. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 6. Usługodawca ma prawo zamieszczania na stronie Sklepu Internetowego treści reklamowych. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Odpłatność:
  - Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 1. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  - Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
  - Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  - Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 2. Komputer z dostępem do Internetu.

 3. Dostęp do poczty elektronicznej.

 4. Przeglądarka internetowa.

 5. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 6. Minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.

 7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 8. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 9. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 2. Warunkiem zrealizowania Zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie własnym lub u jednego z dostawców Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera podatki, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.

 6. W celu złożenia Zamówienia, należy podać stosowne Parametry okna zgodnie z Instrukcją dostępną na stronie TanieZamki.pl.

 7. Zamówienia można składać poprzez:
  - witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep Internetowy TanieZamki.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok. Sklep realizuje złożone Zamówienia od poniedziału do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00.

 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży
  - Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

 9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

  • Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

  • Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

  • Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).

 10. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 9 lit. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 11. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 12. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do przesyłek.

 

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

          a) gotówką, lub kartą płatniczą podczas odbioru przedmiotu zamówienia w sklepie. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w sklepie internetowym taniezamki.pl

          b) przelewem bankowym lub za pośrednictwem CENTRUM ROZLICZENIOWEGO DOTPAY. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez sklep internetowy taniezamki.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatność.

          c).Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  Numer rachunku bankowego 91 1050 1025 1000 0092 6173 8968 , prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. należący do Michał Szczepaniak taniezamki.pl, ul. Wilcza 60, 00-679 Warszawa.( W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia). W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez sklep internetowy taniezamki.pl potwierdznia poprawnego zaksięgowania płatności przez bank Sprzedawcy.

 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej..

 3. W przypadku gdy Klient podał błędne dane lub niedokładne dane, w tym w szczególności błędny lub niedokładny adres, firma Michał Szczepaniak taniezamki.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostraczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

 

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej (koszt przesyłki wynosi 15 zł.),lub firmy kurierskiej (koszt przesyłki wynosi 20 zł.).

 3. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

 4. Czas kompletowania Produktu, wynosi 5 Dni Roboczych.

 5. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 1 do 5 Dni Roboczych.

 

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).

 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mix-max.pl lub pisemnie na adres: Michał Szczepaniak taniezamki.pl,ul. Wilcza 60, 00-679 Warszawa

 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

IX. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO

 • Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 2. Warunkiem koniecznym aby firma Michał Szczepaniak taniezamki.pl rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu od firmy Michał Szczepaniak taniezamki.pl i opisem reklamacji.

 3. Reklamację tj. reklamowany produkt lub produkty, dowód zakupu oraz opis reklamacji należy odesłać na adres: ul. Wilcza 60, 00-679 Warszawa lub złożyć w sklepie.

 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta frima Michał Szczepaniak taniezamki.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt lub produkty na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 5. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnościa zawodową lub gospodarczą (klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierzez przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność firmy Michał Szczepaniak taniezamki.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty  jaką Klient zapłacił firmie Michał Szczepaniak taniezamki.pl za nabycie danego produktu.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

 7. Reklamacja nie zostanie uwzględniona w przypadku wad wynikających z uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania bądź montażu, a także transportu produktu lub produktów do klienta przez zewnętrzą firmę świadczącą usługi.

 8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mix-max.pl lub pisemnie na adres Michał Szczepaniak taniezamki.pl ul. Wilcza 60, 00-679 Warszawa.

 10. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 11. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 12. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


X.  ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. Frima Michał Szczepaniak taniezamki.pl dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

         a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi  podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przezd jego realizacją,

         b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia które zostało dostarczone za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej,

        c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia które zostało odebrane w Sklepie i było uprzednio opłacone z góry,

        d) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego propduktu lub jego wymiany na nowy.

2. Firma Michał Szczepaniak taniezamki.pl dokona zwrotu pieniędzy na:

        a) rachunek bankowy klienta ( w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą) jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej,

3. W najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie frima Michał Szczepaniak taniezamki.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania firmie Michał Szczepaniak taniezamki.pl numeru rachunku bankowego klienta, Klient nie prześle firmie Michał Szczepaniak taniezamki.pl takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Firma Michał Szczepaniak taniezamki.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie jeżeli są one wynikiem podania przez klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

4. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub rozpatrzenie reklamacji nastąpią w Sklepie, a zamówienie:

       a) zostało opłacone przy odbiorze - zwrot należności nastąpi w sklepie,

       b) zostało opłacone z góry - zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie ust 2 i 3.

5. W przypadku gdy klient dokonał płatności za zamówienie z nie należącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi na rzezcz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz firmy Michał Szczepaniak taniezamki.pl zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie ust 2 i 3.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane: a) kontaktując się z firmą Michał Szczepaniak taniezamki.pl pod adresem email: kontakt@mix-max.pl, b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie sklepu internetowego taniezamki.pl

 2. Klient będący osobą fizyczną dokonując zakupów w sklepie internetowym taniezamki.pl w zakresie niezwiązanym z jego działanością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu) stosownie do ustawy z dnia 24 czerwca 2014r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkty niebezpieczne.

 3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust.2 powyżej wymaga oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W takim wypadku klient zobowiązany jest do zwrotu firmie Michał Szczepaniak Taniezamki.pl produktu w stanie nie pogorszonym zgodnie z postanowieniami ust.4 niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Firma Michał Szczepaniak Taniezamki.pl zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta cenę produktu.

 4. Klient który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub w części w Sklepie lub przesyłając go na adres ul. Wilcza 60, 00-679 Warszawa.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku gdy klient uiścił firmie Michał Szczepaniak taniezamki.pl przedpłatę, zwrot nastąpi stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa. W przypadku gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrelizowany na ten rachunek bankowy w złotych polskich. Koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę ponosi Klient.

 6. Firma Michał Szczepaniak taniezamki.pl nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. W szczególności dotyczy to Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie.

 

XII. PLIKI "COOKIES"

 1. Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep Internetowy.

 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 5. Firma Michał Szczepaniak taniezamki.pl dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego taniezamki.pl były na najwyższym poziomie, jednakże firma Michał Szczepaniak taniezamki.pl nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego taniezamki.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z modernizacją lub rozbudową sklepu internetowego taniezamki.pl
 6. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikające z indywidulanych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji.
[profiler]
Memory usage: real: 11534336, emalloc: 11352720
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem